Cormac vann markanvisningstävling i Trelleborg

Cormac Förvaltnings AB tillsammans med Gösta Bengtsson Byggnads AB vann markanvisningstävling i Trelleborg.

 

Kommunens Motiveringen lyder:

Det vinnande förslaget har en nyskapande behandling av traditionella volymer och material. Taken utmärker sig på ett positivt sett både avseende gestaltning och hållbarhet med dess vinklar, skarpa kanter och integrerade halvmatta solceller. Förslaget har ett lekfullt uttryck som trots asymmetri behåller en viss ordning och lugn genom teglets horisontella skiftningar. Kvarteret upplevs småskaligt men med en stadsmässighet i uttrycket vilket gör förslaget till en fin anpassning till småhusbebyggelsen i väst och den nya högre bebyggelsen runt Lundavägen. Det bedöms vara positivt med variation i byggnadshöjd och balkongutformning samt att det finns en lokal i bottenplan mot det nya torget.  Det unika formspråket blir en fin entré till Trelleborg!

Förslaget skapar förutsättning för flera ekosystemtjänster och biologisk mångfald genom bland annat regnbäddar, anlagda ängar, permeabel parkeringsyta, insektshotell, odlingslådor samt bibehållande och nyplantering av träd. Utformningen av innergården och belysta gångstigar bidrar till trygghet. Variation i lägenhetsstorlekar ger en blandning av hushåll. Förutsättningar för social inkludering skapas genom gemensamma ytor i bland annat växthus, lekplats och öppna gräsytor. En energieffektiv och hållbar uppvärmning är mycket betydelsefull. Vi ser även positivt på ambitionen att inkludera ett cirkulärt perspektiv och använda kemikaliefria produkter.